Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia szkoły

Minęło 40 lat od chwili, gdy zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowym gmachu Zespołu Szkół Nr 2 we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej 105. Powołano do życia szkołę, której założeniem jest przygotować wykwalifikowane kadry specjalistów w dziedzinie motoryzacyjnej, zachęcić absolwentów do aktywnego udziału w życiu społecznym, stworzyć korzystne warunki do rozwoju osobowości ucznia, ułatwić zrozumienie zjawisk społecznych współczesnego świata, wdrożyć do właściwego korzystania z wartości kulturalnych.

 

Miniony okres istnienia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 przyniósł nauczycielom i młodzieży wiele satysfakcji. Pogłębiał wieź ze szkoła na całe życie. Pozwolił z optymizmem patrzeć na przyszłość placówki. W minionym okresie szkoła zaczęła przechodzić przeobrażenia w zakresie dydaktyczno – organizacyjnym. W 2002 r. odeszła od szkolenia technicznego, w kierunku 3 – letniego liceum profilowanego i kształcenia policealnego. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 zmienia nazwę na
Zespół Szkół Nr 2.

 

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO–EKONOMICZNE POWSTANIA

 

ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2

Rozwijający się przemysł motoryzacyjny, a raczej jego początki /lata 60-siąte/ potrzebowały zwiększonej kadry do tworzących się i już istniejących przedsiębiorstw transportowych, zakładów naprawczych, stacji obsługi samochodów i innych zakładów branży samochodowej. Właściwie funkcjonowanie przedsiębiorstw samochodowych mogła zapewnić kadra posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu, szczególnie mechaników samochodowych, kierowców oraz średni dozór kierowniczy /kierownik transportu i inni/. Taką kadrę mogły przygotować średnie szkoły zawodowe specjalizujące się w mechanice samochodowej.
W latach 60-siątych na terenie makroregionu Dolnego Śląska istniały dwie szkoły średnia typu samochodowego w Legnicy i Strzelinie, nie licząc szkół zawodowych, które prowadziły jeden, względnie dwa oddziały kierunku samochodowego.

We Wrocławiu istniała Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy PKS-ie, co nie zaspakajało potrzeb samego miasta. Ze względu na fakt, że większość absolwentów szkół trafia do zasadniczej służby wojskowej, istniała konieczność dodatkowego szkolenia kierunkowego w wojsku. Wychodząc z takiego założenia, Śląski Okręg Wojskowy powołał w 1961 r. społeczny komitet budowy szkoły, która powstała ze składek żołnierzy i pracowników cywilnych SOW. Po blisko czterech latach pracy szkoła została ukończona. Ogólny koszt budowy wyniósł 38 mln. zł, nie licząc pracy społecznej żołnierzy.
Szkoła w 1965 roku otrzymuje imię I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego.

 

Początków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 należy szukać w roku 1948/49, kiedy to CUSZ powołał do życia we Wrocławiu Poradnię Nr 12 Państwowego Technikum Komunikacji w Warszawie. Poradnia czynna była przy Liceum Mechanicznym Nr 2 we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 18, a po przemianowaniu tego liceum ba Technikum Budowy Wagonów, przekształcona została na Wydział Zaoczny T-151. W roku 1956 Wydział Zaoczny przemianowano na samodzielną jednostkę organizacyjną pod nazwą Zaoczne Technikum Mechaniczno-Elektryczne Ministerstwa Przemysłu Maszynowego, obejmujące zgodnie z nazwą szkoły dwa wydziały: mechaniczny i elektryczny. W roku szkolnym 1960/61 powstało Technikum Mechaniczne dla Pracujących, w którego skład wchodziły: dawne Technikum Zaoczne oraz były Wydział dla Pracujących przy Technikum Mechanicznym /ul. Poznańska/.

W roku 1961/62 przeprowadzono nabór i zorganizowano przy Technikum dla Pracujących dwie klasy pierwsze Technikum Samochodowego dla młodzieży i dwie klasy Zasadniczej Szkoły Samochodowej również dla młodzieży. W tym okresie istniejące szkoły korzystały z budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 przy ul. Poznańskiej.
Jest rok 1964. W lipcu Ministerstwo Oświaty utworzyło Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 z siedzibą w nowo wybudowanym kompleksie budynków przy ul. Borowskiej 105.

W skład zespołu weszły:
1. Technikum Samochodowe – młodzieżowe
2. Zasadnicza Szkoła Samochodowa – młodzieżowa
3. Technikum Mechaniczne dla Pracujących z Wydziałem Zaocznym dla absolwentów szkół podstawowych /5- letnie / i dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych /3-letnie/.
W początkowym okresie szkoła przygotowywała absolwentów w wielu specjalnościach takich jak: mechanik obróbki skrawaniem, tokarz i specjalności zasadnicze – mechanik – kierowca pojazdów samochodowych oraz naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Samochodowych. Z czasem specjalności dodatkowe są likwidowane i szkoła przeobraża się w placówkę, która kształci tylko specjalistów w zakresie przemysłu samochodowego. Ukierunkowanie specjalności prowadzonej przez szkołę pozwala na lepszą organizację zajęć praktycznych, przygotowania specjalistycznego parku maszyn, a tym samym podniesienie poziomu merytorycznego.
W roku 1966 decyzją KOiW powołano Państwową Szkołę Techniczną na podbudowie średniej szkoły ogólnokształcącej o 2-letnim cyklu nauczania. Po zaspokojeniu potrzeb środowiska na kadrę średniego stopnia technicznego, w okresie 4 lat PST zawiesza swoją działalność.
W roku 1972 Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu powołuje 4-letnie Liceum Zawodowe na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności mechanik-kierowca pojazdów drogowych. Absolwenci liceum kończą szkołę z tytułem robotnika wykwalifikowanego z prawem ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, po uprzednim zdaniu egzaminu dojrzałości.
Ostatni absolwenci liceum zawodowego opuszczają szkołę w 1981 roku. Podobnie przedstawiała się sprawa specjalności – technologia oczyszczania miasta. Pod koniec lat 60 – tych i na początku 70–siątych, w związku z planowanym rozwojem budownictwa miejskiego, musiała nastąpić rozbudowa parku samochodowego przedsiębiorstw zajmujących się utrzymywaniem czystości. Ponieważ przedsiębiorstwa te posługują się sprzętem specjalnego przeznaczenia, wynikła konieczność przygotowania odpowiednich specjalistów mogących obsługiwać i utrzymywać w ciągłości eksploatacyjnej te pojazdy. Czynniki te spowodowały konieczność powołania odpowiedniej specjalności. Utworzono ją przy technikum 5- letnim na podbudowie szkoły podstawowej. Po nasyceniu regionu wrocławskiego dostateczną liczbą pracowników, w roku 1978 ostatni absolwenci opuszczają szkołę.Do 2002 roku w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 wchodzą:

 • Technikum Samochodowe
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Technikum Mechaniczne dla Pracujących

 

Po zmianie nazwy na Zespół Szkół Nr 2 wprowadzono nowe kierunki w 3 letnim liceum profilowanym – mechaniczny i mechatroniczny.
Obecnie w skład Zespołu Szkół nr 2 wchodzą:

 • Liceum Profilowane ( kierunek mechaniczny i mechatroniczny)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa ( kierunek –mechanik, elektromechanik, blacharz)
 • Szkoła Policealna (profil mechaniczny i mechatroniczny)
 • Technikum Uzupełniające dla Dorosłych i Młodzieży

 

Od początku istnienia szkoły, kadra dyrekcyjno - wychowawcza wypracowała dwa zasadnicze kierunki działania;

 • przygotowanie zawodowe, specjalistyczne
 • humanizacja w szkole technicznej

 

Humanizacja życia w Zespole Szkół Nr 2 przebiegała w dwu płaszczyznach, programowej - realizacji przedmiotów ogólnokształcących oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
Drugi nurt humanizowania życia w naszej szkole to koła przedmiotowe i koła zainteresowań. Do ciekawszych kół należy zaliczyć:

 • Międzyszkolny Dyskusyjny Klub Filmowy
 • Towarzystwo Miłośników Teatru
 • Koło teatralne
 • Teatrzyk Małych Form
 • Koło recytatorskie
 • Koło filmowo- fotograficzne
 • Koło historyczne
 • Koło polonistyczne

Zrzeszona w kołach młodzież, oprócz prezentacji swego dorobku na terenie szkoły uczestniczy w wielu imprezach pozaszkolnych zdobywając nagrody, odnosząc znaczne sukcesy.
Od 2001 roku trwa komputeryzacja szkoły. W tej chwili możemy się pochwalić dwoma dobrze wyposażonymi pracowniami komputerowymi. Nawiązaliśmy również współpracę z niemiecką szkołą im Eugen Reintjes w Hameln. Podczas wakacji w 2005 roku udało się wyremontować salę gimnastyczną. Prowadzone są rozmowy ze znanymi firmami samochodowymi w sprawie odbywania praktyk zawodowych i zatrudniania w nich absolwentów naszej szkoły.
W roku 2005 zakończyli swoją edukacje absolwenci 5 letniego Technikum Samochodowego. Mamy nadzieję, że zamknięcie pewnego etapu w historii tej placówki nie będzie tylko okazją do wspomnień. Stanie się pretekstem do spojrzenia wstecz po to, aby przypomnieć sobie to co najlepsze w historii tej szkoły.
I od tego aby stało się to wzorem dla obecnych uczniów i pracowników szkoły.

Data dodania: 2021-11-27 03:48:13
Data edycji: 2021-12-05 06:19:24
Ilość wyświetleń: 5291

E-dziennik

Zaloguj się
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej