Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Historia szkoły

Minęło 40 lat od chwili, gdy zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowym gmachu Zespołu Szkół Nr 2 we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej 105. Powołano do życia szkołę, której założeniem jest przygotować wykwalifikowane kadry specjalistów w dziedzinie motoryzacyjnej, zachęcić absolwentów do aktywnego udziału w życiu społecznym, stworzyć korzystne warunki do rozwoju osobowości ucznia, ułatwić zrozumienie zjawisk społecznych współczesnego świata, wdrożyć do właściwego korzystania z wartości kulturalnych.

 

Miniony okres istnienia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 przyniósł nauczycielom i młodzieży wiele satysfakcji. Pogłębiał wieź ze szkoła na całe życie. Pozwolił z optymizmem patrzeć na przyszłość placówki. W minionym okresie szkoła zaczęła przechodzić przeobrażenia w zakresie dydaktyczno – organizacyjnym. W 2002 r. odeszła od szkolenia technicznego, w kierunku 3 – letniego liceum profilowanego i kształcenia policealnego. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 zmienia nazwę na
Zespół Szkół Nr 2.

 

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO–EKONOMICZNE POWSTANIA

 

ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2

Rozwijający się przemysł motoryzacyjny, a raczej jego początki /lata 60-siąte/ potrzebowały zwiększonej kadry do tworzących się i już istniejących przedsiębiorstw transportowych, zakładów naprawczych, stacji obsługi samochodów i innych zakładów branży samochodowej. Właściwie funkcjonowanie przedsiębiorstw samochodowych mogła zapewnić kadra posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu, szczególnie mechaników samochodowych, kierowców oraz średni dozór kierowniczy /kierownik transportu i inni/. Taką kadrę mogły przygotować średnie szkoły zawodowe specjalizujące się w mechanice samochodowej.
W latach 60-siątych na terenie makroregionu Dolnego Śląska istniały dwie szkoły średnia typu samochodowego w Legnicy i Strzelinie, nie licząc szkół zawodowych, które prowadziły jeden, względnie dwa oddziały kierunku samochodowego.

We Wrocławiu istniała Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy PKS-ie, co nie zaspakajało potrzeb samego miasta. Ze względu na fakt, że większość absolwentów szkół trafia do zasadniczej służby wojskowej, istniała konieczność dodatkowego szkolenia kierunkowego w wojsku. Wychodząc z takiego założenia, Śląski Okręg Wojskowy powołał w 1961 r. społeczny komitet budowy szkoły, która powstała ze składek żołnierzy i pracowników cywilnych SOW. Po blisko czterech latach pracy szkoła została ukończona. Ogólny koszt budowy wyniósł 38 mln. zł, nie licząc pracy społecznej żołnierzy.
Szkoła w 1965 roku otrzymuje imię I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego.

 

Początków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 należy szukać w roku 1948/49, kiedy to CUSZ powołał do życia we Wrocławiu Poradnię Nr 12 Państwowego Technikum Komunikacji w Warszawie. Poradnia czynna była przy Liceum Mechanicznym Nr 2 we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 18, a po przemianowaniu tego liceum ba Technikum Budowy Wagonów, przekształcona została na Wydział Zaoczny T-151. W roku 1956 Wydział Zaoczny przemianowano na samodzielną jednostkę organizacyjną pod nazwą Zaoczne Technikum Mechaniczno-Elektryczne Ministerstwa Przemysłu Maszynowego, obejmujące zgodnie z nazwą szkoły dwa wydziały: mechaniczny i elektryczny. W roku szkolnym 1960/61 powstało Technikum Mechaniczne dla Pracujących, w którego skład wchodziły: dawne Technikum Zaoczne oraz były Wydział dla Pracujących przy Technikum Mechanicznym /ul. Poznańska/.

W roku 1961/62 przeprowadzono nabór i zorganizowano przy Technikum dla Pracujących dwie klasy pierwsze Technikum Samochodowego dla młodzieży i dwie klasy Zasadniczej Szkoły Samochodowej również dla młodzieży. W tym okresie istniejące szkoły korzystały z budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 przy ul. Poznańskiej.
Jest rok 1964. W lipcu Ministerstwo Oświaty utworzyło Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 z siedzibą w nowo wybudowanym kompleksie budynków przy ul. Borowskiej 105.

W skład zespołu weszły:
1. Technikum Samochodowe – młodzieżowe
2. Zasadnicza Szkoła Samochodowa – młodzieżowa
3. Technikum Mechaniczne dla Pracujących z Wydziałem Zaocznym dla absolwentów szkół podstawowych /5- letnie / i dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych /3-letnie/.
W początkowym okresie szkoła przygotowywała absolwentów w wielu specjalnościach takich jak: mechanik obróbki skrawaniem, tokarz i specjalności zasadnicze – mechanik – kierowca pojazdów samochodowych oraz naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Samochodowych. Z czasem specjalności dodatkowe są likwidowane i szkoła przeobraża się w placówkę, która kształci tylko specjalistów w zakresie przemysłu samochodowego. Ukierunkowanie specjalności prowadzonej przez szkołę pozwala na lepszą organizację zajęć praktycznych, przygotowania specjalistycznego parku maszyn, a tym samym podniesienie poziomu merytorycznego.
W roku 1966 decyzją KOiW powołano Państwową Szkołę Techniczną na podbudowie średniej szkoły ogólnokształcącej o 2-letnim cyklu nauczania. Po zaspokojeniu potrzeb środowiska na kadrę średniego stopnia technicznego, w okresie 4 lat PST zawiesza swoją działalność.
W roku 1972 Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu powołuje 4-letnie Liceum Zawodowe na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności mechanik-kierowca pojazdów drogowych. Absolwenci liceum kończą szkołę z tytułem robotnika wykwalifikowanego z prawem ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, po uprzednim zdaniu egzaminu dojrzałości.
Ostatni absolwenci liceum zawodowego opuszczają szkołę w 1981 roku. Podobnie przedstawiała się sprawa specjalności – technologia oczyszczania miasta. Pod koniec lat 60 – tych i na początku 70–siątych, w związku z planowanym rozwojem budownictwa miejskiego, musiała nastąpić rozbudowa parku samochodowego przedsiębiorstw zajmujących się utrzymywaniem czystości. Ponieważ przedsiębiorstwa te posługują się sprzętem specjalnego przeznaczenia, wynikła konieczność przygotowania odpowiednich specjalistów mogących obsługiwać i utrzymywać w ciągłości eksploatacyjnej te pojazdy. Czynniki te spowodowały konieczność powołania odpowiedniej specjalności. Utworzono ją przy technikum 5- letnim na podbudowie szkoły podstawowej. Po nasyceniu regionu wrocławskiego dostateczną liczbą pracowników, w roku 1978 ostatni absolwenci opuszczają szkołę.Do 2002 roku w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 wchodzą:

 • Technikum Samochodowe
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Technikum Mechaniczne dla Pracujących

 

Po zmianie nazwy na Zespół Szkół Nr 2 wprowadzono nowe kierunki w 3 letnim liceum profilowanym – mechaniczny i mechatroniczny.
Obecnie w skład Zespołu Szkół nr 2 wchodzą:

 • Liceum Profilowane ( kierunek mechaniczny i mechatroniczny)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa ( kierunek –mechanik, elektromechanik, blacharz)
 • Szkoła Policealna (profil mechaniczny i mechatroniczny)
 • Technikum Uzupełniające dla Dorosłych i Młodzieży

 

Od początku istnienia szkoły, kadra dyrekcyjno - wychowawcza wypracowała dwa zasadnicze kierunki działania;

 • przygotowanie zawodowe, specjalistyczne
 • humanizacja w szkole technicznej

 

Humanizacja życia w Zespole Szkół Nr 2 przebiegała w dwu płaszczyznach, programowej - realizacji przedmiotów ogólnokształcących oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
Drugi nurt humanizowania życia w naszej szkole to koła przedmiotowe i koła zainteresowań. Do ciekawszych kół należy zaliczyć:

 • Międzyszkolny Dyskusyjny Klub Filmowy
 • Towarzystwo Miłośników Teatru
 • Koło teatralne
 • Teatrzyk Małych Form
 • Koło recytatorskie
 • Koło filmowo- fotograficzne
 • Koło historyczne
 • Koło polonistyczne

Zrzeszona w kołach młodzież, oprócz prezentacji swego dorobku na terenie szkoły uczestniczy w wielu imprezach pozaszkolnych zdobywając nagrody, odnosząc znaczne sukcesy.
Od 2001 roku trwa komputeryzacja szkoły. W tej chwili możemy się pochwalić dwoma dobrze wyposażonymi pracowniami komputerowymi. Nawiązaliśmy również współpracę z niemiecką szkołą im Eugen Reintjes w Hameln. Podczas wakacji w 2005 roku udało się wyremontować salę gimnastyczną. Prowadzone są rozmowy ze znanymi firmami samochodowymi w sprawie odbywania praktyk zawodowych i zatrudniania w nich absolwentów naszej szkoły.
W roku 2005 zakończyli swoją edukacje absolwenci 5 letniego Technikum Samochodowego. Mamy nadzieję, że zamknięcie pewnego etapu w historii tej placówki nie będzie tylko okazją do wspomnień. Stanie się pretekstem do spojrzenia wstecz po to, aby przypomnieć sobie to co najlepsze w historii tej szkoły.
I od tego aby stało się to wzorem dla obecnych uczniów i pracowników szkoły.

Data dodania: 2021-11-27 03:48:13
Data edycji: 2021-12-05 06:19:24
Ilość wyświetleń: 2955

E-dziennik

Zaloguj się
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook