Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I i II stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

EU flag Erasmus vect NEG

Szkoła uczestniczy w projekcie:
Erasmus+

więcej

  • ban1.jpg
  • ban2.jpg
  • ban3.jpg
  • ban4.jpg
  • ban5.jpg

Wrocław, dnia 24 października 2017 r.

OGŁOSZENIE

o unieważnieniu postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia specjalistycznego do pracowni  pojazdów ciężarowych realizowana w  projekcie „ Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej nr 105 we Wrocławiu” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

CPV - 43800000-1, 38548000-8, 38434000-6, 42924700-6, 42652000-1, 42413200-6, 42636100-4, 42650000-4, 38410000-2.

 

Nr sprawy 2232/6/2017

 

Zamawiający – Zespół Szkół nr 2 ul. Borowska 105, 50-551 Wrocław zawiadamia, że postępowanie na ww. zadanie zostało unieważnione, na podstawie z art. 93 ust.1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1579). 

 

Uzasadnienie: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Ponadto Zamawiający informuje zgodnie z art. 92 ust 2 ww. ustawy, że nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupu, ponieważ Zamawiający nie posiada rozwiązań i środków  technicznych - elektronicznych, które umożliwiłyby zastosowanie tego sposobu zlecania ww. robót. Dodatkowo przedmiot zamówienia jest do wykonania  jednorazowy a termin na wykonanie robót budowlanych jest ustalony.

 

 

Treść ogłoszenia plik .pdf