Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I i II stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

Podstawowa Stacja Kontroli
Pojazdów DW/001/P

Stacja czynna:
pn-pt w godzinach 7:00-19:00

w soboty: 7:00-14:00

tel. 71 336 25 14

tel. 71 798 68 95 wew 152

skpMOŻLIWA PŁATNOŚĆ KARTĄ 
więcej

 

EU flag Erasmus vect NEG

Szkoła uczestniczy w projekcie:
Erasmus+

więcej

covid 19

 1. Szkoła działa w trybie reżimu sanitarnego.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiadają uczniowie. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 4. Uczniowie wpuszczani są do szkoły kolejno z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 5. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast umyj ręce.
 6. Po zakończeniu zajęć w każdym dniu uczeń opuszcza teren szkoły.
 7. Czynności związane z przychodzeniem i wychodzeniem ze szkoły powinny być wykonywane sprawnie.
 8. Na terenie szkoły poruszając się w przestrzeni wspólnej (korytarze, toalety) uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do noszeni maseczek lub przyłbic zapewniających osłonę ust i nosa.
 9. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 11. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły.
 12. Wchodząc na zajęcia do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 13. Uczniowie zobowiązani są do posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się wyłącznie na ławce ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami i podręcznikami między sobą.
 14. Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 15. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.
 16. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole wszystkim uczniom nauczyciel odmawia udziału w zajęciach, jeżeli u uczniów widać objawy infekcji.
 17. Nauczyciel ma obowiązek wietrzyć salę, w której prowadzi zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 18. Dyrektor szkoły może wprowadzić obowiązek mierzenia codziennie temperatury wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły przy wejściu do szkoły.


Jeśli uczeń będzie miał temperaturę powyżej 37.0 stopni, nie zostanie wpuszczony na teren szkoły.

 

19. Uczeń z objawami chorobowymi powinien skonsultować się z lekarzem. Uczeń, który nie spełnia kryteriów podejrzenia o zachorowanie na koronawirusa powinien być leczony w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Uczeń będzie mógł przyjść do szkoły, jeśli przedłoży informację od lekarza potwierdzającą zakończenie leczenia, stwierdzającą, że jest zdrowy i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych uczniów i pracowników szkoły.

20. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, takich jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C) kaszel,bóle mięśni i ogólne zmęczenie:

a. w szkole: nauczyciel zapewnia odizolowanie ucznia i niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz Dyrekcję. Dyrektor zawiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno – epidemiologiczną. Wdrożone zostają procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia oraz wytyczne Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej;

b. w domu: uczeń obowiązkowo pozostaje w domu, natychmiast powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje zgodnie z jej zaleceniami.

     21. W przypadku podejrzenia o zakażenie wirusem i skierowania ucznia do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

Wrocław, 1 września 2020 r.