1BA, 1 BB   1 BC   1 BK   2BA   2BC   2BK   2BGA   2BGC   2BGK   3ZA   3ZC   3ZK